Na sjednici Nadzornog odbora CIAK Grupe d.d. održanoj 29. travnja 2021., Nadzorni odbor je dao suglasnost na revidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31.12.2020. s izvještajem neovisnog revizora te je razmatrao i Izvješće o stanju društva CIAK Grupe za poslovnu godinu 2020. te nije imao primjedbi na dostavljeno izvješće. Na istoj sjednici Nadzorni odbor dao je suglasnost na prijedlog Uprave da se iznos dobiti za 2020. godinu nakon oporezivanja u iznosu od 133.106,71 HRK raspoređuje u zadržanu dobit društva, a nakon umanjenja za iznose (5%) koji se po Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu moraju unijeti u zakonske rezerve društva.

Financijska izvješća objavljena su na Internet stranici društva (www.ciak.hr), Zagrebačke burze te su dostavljena Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.